Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 31.01.2016:

Årsmøtesaker


Årsmøte Fjellhug den 6.2.2016

Kl. 19

Stad : Vellesetra

Saksliste:

Sak 1: Konstituering av årsmøtet

- Registrering av frammøtte

- Val av ordstyrar og referent

- Val av ein person som saman med ordstyrar skal skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Handsaming og godkjenning av årsmelding

Sak 4: Godkjenning av revidert rekneskap

Sak 5: Disponering av laget sitt driftsresultat og evt. auking av fondskapital.

Sak 6: Fastsetting av medlemskontingent for 2016

Sak 7: Fjellhugfondet - disponering av renteinntektene for 2015.

Sak 8: Jubileum 2016 - orientering om markering og fastsetting av eigenandel .

Sak 9: Val

Etter det formell årsmøte - ymse orientering og drøftingssaker

1. Fjellhug dei neste 5 -10 åra ( Idémyldring med Post-it lappar)

- Kven skal vere målgruppa for Fjellhug ?

- Kva skal vere særpreget til Fjellhug ?

- Kvifor vere medlem i Fjellhug?

- Korleis kan ein evt auke medlemstalet ?

- Kva type turar ynskjer vi å ha ?

2. Annonsering av turar, evaluering av no verande ordning.

3. Forslag på fjellturar 2016

Styret